Generatie D0

Dirck Jansoon Bosch ± 1530 – 1578 & Marycken Gijsbertsdochter ± 1535 – ± 1584
D0.1 Jan Dircksoon Bosch ± 1559 – >1635 & Beatrice Rutgersdochter ± 1565 – <1627

Op de YouTube film hierboven vertelt historicus Maarten van Rossem over de Unie van Utrecht, een overeenkomst waarin een aantal Nederlandse gewesten afspraken om gezamenlijk de Spanjaarden het land uit te jagen. Daarnaast werden er staatkundige zaken vastgelegd, zodat het gezien kan worden als de eerste versie van de grondwet. Deze werd opgesteld op 23 januari 1579. Dat was omstreeks de tijd dat voorvader Dirck Jansoon Bosch stierf en zijn weduwe Marycken Gijsbertsdochter alleen achterbleef met vijf minderjarige kinderen.

D0 Stamvader Dirck Jansoon Bosch, ook genoemd Bosschen leefde in dezelfde tijd als Willem van Oranje (1533 – 1583). Dirck kwam waarschijnlijk ergens in het gewest Utrecht ter wereld om en nabij het jaar 1530. In die tijd vond er geen bevolkingsregistratie plaats, maar zijn naam komt voor in oud rechtelijke boeken uit het Nedereind van Jutphaas. Dat gebied lag in het gewest Utrecht, ten westen van de Vaartse Rijn. Het had een oppervlakte van ongeveer 1200 hectare en er verbleven zo’n 400 mensen. Dirck – die elders werd geboren en opgroeide – bezat er een boerenhofstede (1). En het feit dat hij de achternaam Bosch gebruikte, doet vermoeden dat hij uit een gegoede familie kwam.

Verreweg de meeste boeren waren horig. Hun voorouders schonken grond aan een leenheer, die hen in ruil daarvoor verdedigde tegen invallen. Horige boeren konden niet verhuizen, tenminste niet zonder toestemming van hun heer. Ook was het onmogelijk om land dat ze verwierven te verkopen of te vererven, want bij overlijden verviel dat aan de landheer.

Er was echter ook een klein aantal boeren die geen gebruik maakten van de diensten van een leenheer. Deze vrije boeren werden huesman (huisman) genoemd en daar stamde Dirck Bosch vanaf. Hij had grond in erfpacht en dat vormde samen met zijn boerenwoning op eigen grond, de erfhoeve. Hij was in het bezit van paard en wagen en de omvang van zijn bedrijf bedroeg meer dan 20 hectare.

Straatnaambord van de Bosweg in de polder Achttienhoven bij Woerdense Verlaat

De familienaam van Dirck Jansoon Bosch had dezelfde herkomst als van Benne van den Bossche (DD7), die 200 jaar eerder leefde. Hun achternaam was afgeleid van het tweestammige Germaanse woord ‘Borchard of Burchard’ hetgeen sterke bescherming, versterking, vesting oftewel ‘burcht’ betekend.

Het voorgeslacht dat deze naam ging dragen, woonde in of rondom vesting Den Bosch (De Burcht) die omstreeks het jaar 1000 werd gebouwd bij het Woerdense Verlaat. De hedendaagse Bosweg – langs de Boschwetering – loopt door het gebied waar de burcht stond.

Dirck Bosch huwde omtrent het jaar 1558 met Marycken Gijsbertsdochter die rond 1535 werd geboren in het Nedereind van Jutphaas. Haar familie had er een erfhoeve en in 1559 nam Dirck Jansoon Bosch de pacht over. Ook waren hij en Marycken eigenaar geworden van een boerenwoning aan het Kerkveld, in het centrum van het dorp. Daar werden hun kinderen Jan, Gijsbert, Anthonis, Marytge en Jantgen Bosch geboren.

Dirck Jansoon Bosch werd zowat 50 jaar. Hij stierf in 1578 en werd begraven in de dorpskerk van Jutphaas, die in de 12e eeuw in Romaanse stijl was gebouwd en vlakbij het boerenhuis aan het Kerkveld stond. Al zijn vijf kinderen waren toen nog onmondig (jonger dan 25 jaar) en hun moeder nam de erfpacht over. Ze hertrouwde in 1580 met ene Claes Jansz van Blockland. Beiden echtlieden overleden omtrent 1584, Marycken Gijsbertsdochter werd ongeveer 50 jaar oud (2). Alleen haar oudste zoon Jan was meerderjarig toen ze stierf en hij volgde haar op. Hij woonde enige tijd samen met zijn jongere broers en zussen, maar van hen zijn verder geen levenstekens meer gevonden.

Zoon van Marycken en Dirck:

D01 Jan Dircksoon Bosch, de oudste zoon van Marycken Gijsbertsdochter en Dirck Jansoon Bosch werd omstreeks 1559 geboren in het Nedereind van Jutphaas. Hij trouwde rond 1590 met Beatrice Rutgersdochter, die ook Rutten werd genoemd en circa 1565 ter wereld kwam. Beatrice en haar zus bezaten een woning in Bunnik – vermoedelijk hun ouderlijk huis – welke in 1596 door Jan Bosch werd verkocht (3). Zelf woonden Beatrice en Jan aan het Kerkveld te Jutphaas in de boerenwoning die van zijn ouders was geweest. Op 10 april 1609 namen ze een hypotheek van 140 gulden (hedendaagse koopkrachtwaarde € 2000,-) op het huis (4).

Beatrice Rutten en Jan Dircksoon Bosch waren de laatsten die opgroeiden in een roomse samenleving. Omdat men de geestelijkheid verdacht van collaboratie met de Spanjaarden, verboden prins Willem van Oranje en het Hof van Utrecht op 15 augustus 1581 de uitoefening van de Rooms Katholieke eredienst in het gewest Utrecht.

Dorpsgemeenschappen die oefening in de nieuwe religie wensten, konden dat aanvragen bij de gereformeerde kerkenraad in de stad Utrecht. Maar op de bevolking van Jutphaas hoefden ze niet te rekenen, slechts een enkeling was protestant uit overtuiging. Een groot deel – ook de geestelijkheid, het dorpsbestuur en de plaatselijke adel – nam een afwachtende houding aan (5). Tot omstreeks 1600 veranderde de positie van de kerk nauwelijks en werd er in Jutphaas gewoon elk jaar carnaval gevierd.  

Vastenavond geschrift uit de 16e eeuw.
Vastenavond geschrift uit de 16e eeuw

Dit anonieme werk werd omstreeks 1550 in Jutphaas gemaakt voor de Vastenavond viering. Bij dat feest – in de tijd tussen het carnaval en de vastenperiode – ging het om de omgekeerde wereld. De nar – als personificatie van de zotheid – was aan de macht. Feestvierders die zich niet aan de voorschriften hielden, konden worden uitgesloten van gezelschap bij het dansen en drinken.

Er staan twee liedjes in het manuscript. De ene voor de maaltijd op Vastenavond, het andere voor de vastentijd. De muzieknoten van het eerste lied bestaan uit etenswaren – zoals vlees, gevogelte en dranken – die een feestelijke maaltijd vormen. De tekst heeft 11 regels, het zottengetal. Het andere lied telt 12 regels, het getal van de orde. De wijs staat uitgebeeld in muzieknoten in de vorm van broden, zoute krakelingen, vissen, mosselen, knollen en uien; het eten dat was toegestaan in de vastentijd (6).

Beatrice Rutgersdochter werd ongeveer 60 jaar en stierf voor 1627. Want op 21 april 1627 hertrouwde de circa 68 jarige Jan Dircksoon Bosch met Lijsbet Jansdochter, die ook Lijsken werd genoemd. Zij kwam uit Vreeswijk en was weduwe van Arien Siebertsoon.

Notitie van 8 maart 1629 in een kerkboek van de Sint Jacobskerk te Utrecht: ‘Om voor te stellen dat een ieder een die zijn kinderen ten H. Doop presenteert een briefje brenge van de naeme des kints, vaders, moeders, getuijgen en der plaetse der residentie’. Deze voormalige roomse kerk was een onderdeel van de staat geworden. In die hoedanigheid moest men doop- en huwelijksgegevens boekstaven in de schrijftaal van de Republiek der Nederlanden, die ‘Duytsch’ oftewel ‘Nederduytsch’ werd genoemd. En dit was een poging om de nieuwe registratie taak wat te verlichten. Maar de meeste mensen konden niet lezen en schrijven en daarom noteerden de gereformeerde dominees hier – net als overal elders – eeuwenlang in de kerkboeken wat ze meenden te horen.

Jan en Lijsken werden in de echt verbonden in de kerk op het Kerkveld in Jutphaas, welke in protestantse handen was overgegaan. Huwelijken die daar werden gesloten, hadden een wettige status. Toen ze acht jaar getrouwd waren werd Lijsbet Jansdochter dood aangetroffen midden op de Jutphaase Dijk, op 13 mei 1635 omtrent 6 uur in de namiddag. Ze had een zak met brood in haar hand, want ze was van plan geweest om de ganzen te voeren. Weduwvrouw Marrigje Jan Claasse vond haar daar. En chirurgijn Earnst van Mollenwoel stelde vast dat ze was overleden en deed daarvan verslag aan schout en schepenen van het Nedereind van Jutphaas (7).

Enige maanden nadien, op 13 januari 1636 organiseerde schout Cornelis van Ravenswaay, samen met vijf schepenen een open rechtsdag in het Nedereind van Jutphaas. Daar verkocht de circa 76 jarige weduwnaar Jan Dircksoon Bosch zijn boerenwoning. De landerijen die bij het huis hoorden, grensden aan het Kerkveld en daarop stonden een berg (voor graanopslag) en gewassen.

Op het goed rustte een hypothecaire lening. Dat soort leningen werden in die tijd ‘plechten’ genoemd en deze waren verhandelbaar. In dit geval had Jan een lening ontvangen van zijn jongste zoon Anthonis. Wellicht had hij de plecht gekocht die in 1609 door zijn ouders op het huis was genomen, of misschien had zijn vader een nieuwe lening bij hem afgesloten. Hoe het ook zij, de hypotheek die rustte op het huis en de grond aan het Kerkveld werd overgenomen door de nieuwe eigenaar. Deze betaalde de koopprijs minus het bedrag van de plecht en was verplicht om daarover hypotheekrente te gaan betalen aan Anthonis Jansz Bosch (D03). Die kon het onderpand opeisen als dat niet werd voldaan. De koopovereenkomst werd opgesteld tijdens de open rechtsdag, door schout en schepenen (8).     

De 36 jarige Anthonis Jansz Bosch was zelf ook op de open rechtsdag in Jutphaas aanwezig. Hij woonde in de baronie van IJsselstein en had twee jaar eerder zijn oudere broer Rutger verloren. Diens weduwe was inmiddels hertrouwd met hun stiefbroer Jan Ariensen, met wie Anthonis hooglopende ruzie had gekregen. Daarom daagde hij Jan voor het gerecht. Hij beschuldigde Jan ervan dat hij een obligatie van 100 gulden (koopkrachtwaarde € 1200,-) achterover had gedrukt. En toen hij probeerde het geld te innen had Jan geweld gebruikt. Anthonis overlegde het eigendomsbewijs van het waardepapier en eiste het geld met rente op. Jan bekende schuld en wilde die voldoen, maar hij wilde geen rente betalen omdat hij al enige penningen betaald meende te hebben. De rechtbank sommeerde Jan Ariensen de schuld te vereffenen en de rente te betalen (9)

Na deze gebeurtenissen werd niets meer van de 76 jarige Jan Dircksoon Bosch vernomen. Wellicht woonde hij bij zijn zoon Anthonis en stierf hij aan de Noord IJsseldijk – gelegen naast het Nedereind van Jutphaas – in de baronie van IJsselstein. 

Kleinzonen van Marycken en Dirck:

D02 Rutger Jansz Bosch – met de roepnaam Rut zoon van Beatrice Rutgersdochter en Jan Dircksoon Bosch werd om en nabij het jaar 1595 geboren in het Nedereind van Jutphaas. Rutger trouwde op 28 augustus 1625 in de gereformeerde kerk op het Kerkveld in Jutphaas met Marritjen Rutgersdochter, die ook Rutten werd genoemd. Marritjen werd omstreeks het jaar 1600  geboren en was vast een buurtgenoot van Rutger.

Het was de bedoeling dat Rutger de erfhoeve van zijn vader zou overnemen. Hij en Marritjen woonden in het boerenhuis aan het Kerkveld. Ze kregen de zonen Ruth, Rut en Jan Bosch die alle drie op jonge leeftijd stierven. En Rutger Jansz Bosch zelf werd maar 39 jaar oud en overleed omstreeks het jaar 1634. Twee jaar nadien verkocht zijn vader de boerenwoning aan het Kerkveld in Jutphaas (8).

Intussen was Rutgers weduwe Marritjen Rutgersdochter omtrent 1635 hertrouwd met Jan Ariensen. Hij was een stiefbroer van Rutger en een zoon van Arien Siebertsoon en Lijsbet Jansdochter, de tweede vrouw van Rutgers vader. Jan Ariensen en Marritjen Rutgersdochter kregen drie kinderen, Hendrik en Rutger Jansen en Merrichjen Jansdochter.

D03 Anthonis Jansz Bosch – met de roepnaam Thonis – zoon van Beatrice Rutgersdochter en Jan Dircksoon Bosch werd rond het jaar 1600 geboren in het Nedereind van Jutphaas. Hij werd vernoemd naar zijn oom – Anthonis Dircksoon Bosch – en naar zijn oudoom Anthonis Jansoon van Bosch (10). Zijn voornaam werd in verschillende variaties van geslacht op geslacht doorgegeven, tot in de 21e eeuw. Voor zover bekend is de jongste telg met die naam een kleuter. Zie verder D1

 width=
De bloemen van de Teunisbloem gaan ‘s avonds in de schemering open en verspreiden een heerlijke geur. De volgende dag verwelken ze, maar tegen het donker gaan er weer nieuwe open. Op dezelfde wijze verschijnen er voortdurend naamgenoten van deze bloem in het geslacht Bos.